Herroepingsrecht

 

Bij levering van produkten:

 

1. Bij de aankoop van produkten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het produkt door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnenbeoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Megakaas.nl te retourneren conform de door Megakaas.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


 

 

 

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Megakaas.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.